Batňovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Životní situace - Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

4. Základní informace k životní situaci

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:

 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

 • je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo

 • je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost dle odst. 2 se nevztahuje na řidiče:

 • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,

 • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,

 • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

 • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

 • vozidel ve zkušebním provozu,

 • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté zákona,

 • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

 • vozidel používaných pro vlastní potřeby a

 • zemědělských a lesnických traktorů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.

Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále též "provozovatel školicího střediska").

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí:

 • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

 • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

 • bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

 • poskytování služeb a logistiky,

 • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

 • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

 • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

 • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2 zákona, zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění D1, D1+E, D a D+E.

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla podle přílohy č. 2 zákona pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru.

Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tématických okruhů výuky v rámci vstupního školení. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. K hodnocení stupněm prospěl je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek.

Provozovatel školícího střediska autoškoly je povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum, a čas zahájení výuky nebo výcviku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle jeho místa podnikání nebo sídla.

Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Žadatel k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek.

Žadatel musí dále doložit, že:
 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo

 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem

 • členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo

 • členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo

 • jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od data vydání.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho pobytu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče předložte:

 • vyplněnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče,

 • platný doklad totožnosti,

 • platný řidičský průkaz,

 • potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu,

 • jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • "Potvrzení o vykonání zkoušky" obdrží řidič u zkušebního komisaře, který provedl přezkoušení.

 • "Potvrzení o pravidelném školení" vydá akreditované školící středisko, u kterého řidič absolvoval školení.

 • "Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče" obdrží řidič na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče činí 200 Kč.

Platba je splatná při osobním podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení všech potřebných dokladů vydán v zákonem stanovené lhůtě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě průkazu profesní způsobilosti řidiče, musíte požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vystavení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.05.2009

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.