Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

Územní plán

Územní plán (ÚP) obce Batňovice je zpracováván na základě požadavků zastupitelstva obce a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, které byly definovány v Zadání územního plánu obce Batňovice, jakožto hlavního podkladu pro zpracování územního plánu.

Pořízení územního plánu obce Batňovice bylo realizováno s finanční podporou Královehradeckého kraje. Celkové náklady na pořízení Územního plánu: 283.050,- Kč, z toho Účelová investiční finanční pdpora z rozpočtu Královehradeckého kraje 37.000,- Kč a z rozpočtu obce Batňovice 246.050,- Kč.

Hlavními cíli rozvoje území obce, které byly definovány v zadání územního plánu jsou: vytvoření komplexního názoru na urbanistické řešení obce a její části, určení pozemků pro výstavbu rodinných domů a bytových domů, určení pozemků a podmínek pro rozvoj areálů pro zemědělskou výrobu, určení podmínek pro rozvoj ostatních výrobních a skladovacích areálů, definování podmínek pro dopravní a technickou infrastrukturu, stanovení podmínek pro rozvoj sportovních a rekreačních zařízení, určení ploch pro veřejně prospěšné stavby. Z hlediska naplňování některých výše uvedených cílů můžeme konstatovat že: rozvoj obce je směrován převážně do současně zastavěného území (intravilánu) s využitím rozsáhlých ploch pro smíšenou zástavbu u křižovatky o výměře cca 3,0 ha (stavby pro služby, obchod a bydlení) v tomto území. Dostavba těchto volných ploch je rozhodujícím faktorem při dotvoření základní urbanistické struktury obce a její kompozice. 

Územní plán obce vytváří předpoklady pro další rozvoj výstavby rodinných a bytových domů v obci a může značně ovlivnit demografický vývoj. Na Kvíčale byly vyčleněny plochy pro výstavbu cca 27 rodinných domků. O atraktivnosti tohoto území pro výstavbu rodinných domků snad nepochybuje nikdo. V Zálesí jsou to plochy pro cca 15 rodinných domků a v Batňovicích plochy pro cca 37 rodinných domků. Vzhledem ke strukturálním změnám v zemědělství a jeho upadajícím významu pro rozvoj obce nejsou v územním plánu obce navrhovány nové plochy pro výrobu a výrobní služby. Stávající plochy zemědělských areálů v obci jsou ponechány s možností jejích postupné regenarace (nového využití). 

Každý z nás má na jakýkoliv záměr různý názor. V tvorbě územního plánu do těchto různonazorových představ o využití toho, kterého území vstupují další faktory, které mají na rozhodnutí o využití tohoto území značný vliv (stávající využití území, přírodní podmínky, demografický vývoj, ochranná pásma inženýrských sítí, ochrana zemědělské půdy, chráněná území, možnosti napojení území na vodovod, kanalizaci, komunikace, elektrickou energii, plyn, urbanistická struktura území a jeho stávající urbanistická kompozice apod.). Analýzou všech těchto faktorů, jednotlivých vazeb se dospělo k závěrům o optimálním využití předmětného území resp. pozemku. Tento proces hledání optimálního využití území a tvorby územního plánu byl při jeho zpracování a projednávání naprosto transparentní. Na několika zasedáních obecního zastupitelstva bylo na programu, za účasti zpracovatele, projednávaní územního plánu obce. 

Návrh územního plánu pro obec Batňovice zpracovala firma TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64, 541 01 Trutnov 1

13. 06. 2016

Nový územní plán obce Batňovice zpracovává Městský úřad Trutnov, Úřad územního plánování. Návrhy pro veřejné projednání, které se bude konat v pondělí 18. července 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Batňovicích:

 1. Textová část územního plánu
 2. Výkres základního členění území
 3. Hlavní výkres
 4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
 5. Výkres VPS, opatření a asanací
 6. Textová část odůvodnění územního plánu
 7. Koordinační výkres
 8. Výkres širších vztahů
 9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

09. 09. 2016

Usnesením Zastupitelstva obce Batňovice pod č. us. 19, bod č. 13 ze dne 17. 08. 2016 byl schválen Územní plán obce Batňovice, datum nabytí účinnosti:

09. 09. 2016

 1. Textová část - Opatření obecné povahy
 2. Výkres základního členění území
 3. Hlavní výkres
 4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury
 5. Výkres vps, opatření a asanací
 6. Koordinační výkres
 7. Výkres širších vztahů
 8. Výkres předpokládaných záborů

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky