Obec Batňovice
Oficiální stránkyobce Batňovice

1968 - 1989 /Od normalizace k perestrojce

Pražské jaro a léta normalizace (1968 - 1983)

Bouřlivé události v Československu na přelomu let 1967/1968 ovlivnily samozřejmě i život v Batňovicích, avšak jejich průběh a dopad na život v obci zas tak velký nebyl. Na pokyn okresního výboru SČSP přestala sice v obci pracovat odbočka SČSP a projevily se snahy (v rámci organizací Národní fronty) o zavedení pluralitního politického systému a odbourání vedoucí úlohy KSČ, ale bez valného výsledku. MNV pracoval po celou dobu. V roce 1969 došlo k jeho rekonstrukci a kooptaci nových členů. Předsedou MNV byl znovu zvolen Ludvík Minář.

V roce 1969 bylo započato s generální opravou budovy školy v Zálesí. Byla provedena výstavba nového septiku, izolace zdiva a přístavba šaten se sociálním zařízením pro mateřskou školu. V následujících letech bylo ve škole zavedeno ústřední topení, které bylo uvedeno do provozu krátce po zahájení školního roku v roce 1971. V témže roce bylo nevyhovující dřevěné zábradlí při cestě na Donátův kopec nahrazeno novým z kovových trubek. Došlo též k vyasfaltování prostranství před MNV.

V roce 1969 proběhla generální oprava interiéru kostela sv. Bartoloměje. Byla seškrabána stará malba a otlučena omítka asi do výše 2 m a zhotovena nová. Byla zabudována nová elektroinstalace, restaurovány oltáře, sochy a obrazy.

V roce 1971 proběhly volby poslanců do MNV. Předsedou MNV byl znovu zvolen Ludvík Minář.

V zimě uvedla místní TJ Sokol do provozu lyžařský vlek „Na Verpánu“.

V roce 1972 byla silnice na Kvíčalu opatřena asfaltovým povrchem a současně s tím se podařilo vyasfaltovat i cestu kolem hřbitovní zdi a zadní cestu ke školní budově.

V roce 1973 byla zahájena výstavba nové prodejny a pohostinství (U Bulánka). V obci byla zřízena pošta. Na hřišti v prostoru bývalé cihelny byla zahájena výstavba nového zemědělského podniku „Třídírna a sklad brambor“. Stavba byla ukončena v roce 1974, podnik byl uveden do provozu v říjnu téhož roku. Prvním ředitelem byl Jan Hanuš (čp. 55). Sokolové, kteří tak přišli o své sportoviště, proto začali s výstavbou nového sportovního areálu. V obci bylo rovněž zavedeno nové výbojkové osvětlení.

Na Kvíčale byla v roce 1974 zahájena adaptace kulturního domu.

V roce 1974 došlo ke sloučení JZD Rtyně, Strážkovice, Velké Svatoňovice a Batňovice. Sídlem nového JZD se staly Batňovice a družstvo přijalo i nový název JZD Jestřebí.

3. dubna 1974 proběhla na Kvíčale schůze místních občanů, na které se tito rozhodli, že chtějí všichni patřit do obce batňovické

V roce 1975 byla dokončena výstavba nové prodejny a pohostinství U Bulánka. Slavnostně byla nová prodejna otevřena 8. května 1975.

10. května se do obce sjeli batňovičtí rodáci narození v létech 1903 - 1906. Byli přivítáni v zasedací síni MNV.

V červnu roku 1974 byla zahájena výstavba obecního vodovodu - a to vodojemu. Vodojem o obsahu 100 m3 byl zabetonován, byla vykopána rýha z Varty do čerpací stanice v bývalé Koloře.„Druhou červnovou neděli odpoledne přišla průtrž mračen. Následky byly hrozné: Všechna voda z Varty se hnala výkopem, vyhloubila rýhu ve spodní části 4 m hlubokou a širokou v délce 30 m. Uvolněné kameny prorazily v objektu zemědělců zeď a voda s bahnem zaplavila sklad náhradních dílů, zatopila v budovách sklepy a znečistila bahnem silnici do Úpice. Zemědělcům nahradila škodu pojišťovna, MNV však nesl škodu sám a dalo to hodně práce než se podařilo výkop opravit.“

V roce 1976 pokračovaly práce na obecním vodovodu. „I když nebyl splněn úkol dokončení první části, t.j. položení hlavního vedení po pravé straně potoka až na konec obce, někteří občané naší obce již výhod vodovodu používají a sice v úseku traktorové stanice. Na druhé straně však bylo mimo plán založeno a zahrnuto hlavní vedení na sídlišti „V Záduší“, takže stavebníci budou schopni urychleně stavební práce dokončit.“ 

Členové a příznivci ochotníků v kulturním dome „U Vajsarů“ adaptovali kuchyň i s příslušenstvím, zřídili vinárnu a znovu vybudovali sociální zařízení. Sokolové pak pokračovali v budování nového hřiště na tenis a odbíjenou. V obci rovněž proběhla obnova elektrické sítě a vybudování elektrické sítě na sídlišti.

V srpnu 1976 byla dostavěna nová výrobní hala na granulaci brambor. Hala je majetkem SZP v Batňovicích. Místní organizace svazu zahrádkářů zahájila výstavbu nové moštárny (za požární zbrojnicí), která byla dokončena v roce 1977.

Ve dnech 22. a 23. října proběhly volby do všech zastupitelských orgánů. „Občané naší obce měli nejen 100 % účast při volebním aktu, ale dali i plnou důvěru všem navrženým kandidátům. Zapsáno bylo 557 voličů, všichni se zúčastnili voleb a všichni odevzdali platné hlasy.“

U příležitosti oslav výročí VŘSR byl přemístěn pomník a ostatky partyzána Ťurina za hřbitova do urnového háje. Nový památník navrhl učitel školy v Zálesí Aleš Řezníček.

V roce 1977 byla dokončena výstavba obecního vodovodu. „Tato akce byla vzhledem k vynikající organizační schopnosti našeho předsedy MNV s. Marečka a jeho neúnavného úsilí při zabezpečování potřebného materiálu jakož i pochopení většiny občanů při brigádnických pracích zdárně ukončena již 24. května. Vodovod je hotov od horního konce obce - kulturního domu - až po dolní část zvanou Zálesí - k Hübnerovým a Šulcovým, kde se dosud říká „U starého mandlu“.Dokončení přípojek a kolaudace byla provedena v roce 1978. Skutečné náklady na celou stavbu činily 1.500.000 Kčs. Vodojem s obsahem 100 m3 je umístěn na Vartě a je do něho čerpána voda z artézské studně, kterou kdysi vybudovala a používala továrna bratří Rudolfů v Zálesí. Délka potrubí hlavního řádu činí více než 4 km a stejnou délku má potrubí domovních přípojek. Výškový rozdíl postačí k dodávce vody až na Donátův kopec.

V průběhu roku 1977 byla zbudována na sídlišti kanalizace, vodovod, zavedena elektřina a dokončena i komunikace. Silnice byla opatřena betonovými obrubníky. „Tyto práce byly udělány brigádnicky navíc, nebyly totiž zahrnuty do volebního programu.“

Ke hřbitovu byly koncem léta 1977 zhotoveny nové betonové schody. „Zmizely tak konečně „kočičí hlavy“, které byly za mokra a v zimě nebezpečné zvláště pro starší občany.“ Na hřbitov pak byla zavedena voda z nového vodovodu.

26. 10. 1978 na plenárním zasedání NV za přítomnosti zástupce ONV byl projednáván návrh ONV na změny v územním uspořádání Batňovic. ONV navrhl, aby část obce zvaná „Na Horách“ (tj. nad železniční tratí) byla předána do správy MNV v Malých Svatoňovicích. Části Kvíčaly spadající dosud k MNV v Úpici a ve Velkých Svatoňovicích naopak připojit k Batňovicícm. Předání části obce „Na Horách“ bylo odsouhlaseno na dalším mimořádném plenárním zasedání MNV 1. 11. 1978. Změna katastru byla provedena v roce 1980. „Část obce zvaná „Hory“ připadla do Malých Svatoňovic, takže hranice obce v této části probíhá podél železniční tratě. Naopak celá Kvíčala byla začleněna k naší obci.“ V souvislosti s katastrální změnou přešlo do Malých Svatoňovic 98 obyvatel z 32 domů. Z Velkých Svatoňovic přešlo do Batňovic 12 obyvatel v 6 domech a ze Suchovršic 28 obyvatel v 9 domech.

V roce 1979 ukončila na škole v Zálesí své patnáctileté působení ředitelka Marie Schubertová. Novým ředitelem školy byl jmenován Aleš Řezníček, který ve své funkci setrval až do roku 1982. Novou ředitelkou školy se stala Eva Přibylová.

Na posledním plenárním zasedání MNV v roce 1979 opustil funkci předsedy MNV Josef Mareček. Novým předsedou MNV byl zvolen Jaroslav Stýskala. Nové volby do zastupitelských orgánů všech stupňů se uskutečnily 5. června 1981. „Volby proběhly manifestačně. Slavnostní náladu zvyšovala hornická dechová kapela z Velkých Svatoňovic, která vítala občany před volební místností. Navržení kandidáti byli jednomyslně zvoleni.“

Divadelní soubor Osvětové Besedy díky iniciativě Jana Hanuše st. (čp. 121) a Jana Hanuše ml. (čp. 121) započal s rozsáhlou adaptací kulturního domu v Batňovicích. Tato adaptace byla v následujícím roce (1982) zařazena do akce Z. Úpravy, včetně přístavby, byly dokončeny v roce 1983. Kulturní dům tak mohl být využit již v zimní sezóně k pořádání plesů a jiných kulturních akcí.

Od přestavby k revoluci (1984 - 1989)

V roce 1984 byly na sídlišti v Záduší dokončeny práce na kanalizaci, veřejném osvětlení a asfaltování. Práce na sídlišti byly ukončeny v následujícím roce. TJ Sokol společně s místní organizací SSM začali budoval u svého hřiště novou klubovnu. Do zimy se jim podařilo postavit hrubou stavbu a střechu, dokončena však byla klubovna až v roce 1987.

V témž roce došlo i k majetkoprávnímu uspořádání ve věci kulturního areálu Na Vartě a kulturního domu (bývalého Vajsarova hostince). Obě zařízení byla převzata od divadelního souboru osvětové besedy do správy a majetku MNV v Batňovicích. Členové divadelního souboru osvětové besedy však i nadále pokračovali ve vnitřních úpravách a rekonstrukci kulturního domu. V následujícím roce (1985) byla vybudována kotelna, provedena instalace topení a opravena vnější fasáda. Oprava kulturního domu byla ukončena v roce 1986.

V roce 1984 bylo konečně přistoupeno k dlouho připravované opravě střechy budovy školy v Zálesí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo včas zajistit dostatek plechu, byly práce, které měly být provedeny již v průběhu prázdnin, zahájeny až 17. října a dokončeny byly 12. prosince. V průběhu opravy střechy bylo zjištěno, že nástavba, v níž byly zabudovány hodiny je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že i vlastní hodinový stroj byl opotřebovaný a podle odborného posudku neopravitelný, bylo rozhodnuto nástavbu zbourat a hodiny ze střechy odstranit. Hodinový stroj byl uložen na půdě školní budovy.

Z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy MNV Jaroslava Stýskaly byl do rady MNV kooptován Luděk Šrůtek, který byl na zasedání MNV 13. února 1986 zvolen novým předsedou MNV. Dosavadní předseda J. Stýskala byl z funkce odvolán k 1. 3. 1986. Ve dnech 25. a 24. května 1986 proběhly nové volby do MNV. Do voličských seznamů bylo zapsáno 503 občanů. Účast ve volbách byla stoprocentní, pro kandidátku bylo odevzdáno 498 hlasů. Ustavující plenární zasedání nového MNV se uskutečnilo 19. června a novým předsedou MNV byl zvolen Luděk Šrůtek, tajemníkem Lubomír Mach.

V roce 1986 byla zlikvidována stará stodola u budovy staré školy v Zálesí (dnešní OÚ). Za budovou MNV byla zřízena provozovna na zpracování kůží. V prostoru bývalého smetníku mezi budovou MNV a STS byl ze dvou mobilních buněk zakoupených od RD Jeseník v Jívce zřízen stánkový prodej občerstvení. Provoz byl zajištěn v letních měsících a sloužil nejen místním občanům, ale i projíždějícím turistům a návštěvníkům chatové oblasti u rybníka.

1987. V tomto roce poprvé v historii poklesl počet obyvatel pod 700, když k 31. 12. 1987 žilo v obci pouze 691 obyvatel.

Mimořádnou událostí roku 1987 byly oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Batňovicích. Výbor místní jednoty Českého svazu požární ochrany vydal k této příležitosti brožurku, kterou připravil obecní kronikář Jiří Hetfleiš. Oslavy proběhly ve dnech 20. a 21. června. V kulturním domě, kde byla instalována výstava z historie požárního sboru, proběhla 20. 6. slavnostní schůze sboru a následující den pak velká slavnost za přítomnosti mnohých občanů na hřišti Sokola a přilehlé louce.

V roce 1988 byla ve vsi dokončena instalace veřejného rozhlasu. Zkušební provoz byl zahájen na 1. máje. Žádost o zřízení veřejného telefonního automatu byla Okresní správou spojů v Trutnově zamítnuta, neboť obec nesplňovala stanovený limit 800 obyvatel. 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

google-play-downloadapp-store-download

Odkazy

Kralovehradecký kraj
JH

2

tv

Povodňový plán

Zpravodaj

Zpravodaj

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky